Lymfactin - Information om Lymfactin

En del av bröstcancerpatienterna lider av en enorm svullnad i armen, ett lymfödem, som förorsakats av bröstcancerbehandlingar, såsom utav avlägsnandet av lymfkörtlar från armhålan eller strålbehandling.
Lymfactin är en finländsk uppfinning i utvecklingsskedet; det är en prodrog, vilket betyder att läkemedelssubstansen är inaktivt när det tas men aktiveras inne i kroppen. Lymfactin utvecklas för lymfödem. I de kliniska prövningarna med patienter undersöks ifall Lymfactin är ett effektivt och tryggt läkemedel för behandlingen av sekundärt lymfödem, som förorsakats av bröstcancerbehandling, då Lymfactin kombineras med den konventionella kirurgiska behandlingen, dvs. lymfkörteltransplantationen.

Sekundärt lymfödem förorsakas av skador i det lymfatiska systemet. Det lymfatiska systemet illustreras som ett grönt nätverk på bilden.

 

Lymfactin har redan undersökts under den första kliniska prövningsfasen och den andra prövningsfasen är fullt rekryterad

Lymfactin har tidigare studerats på patienter under den första fasens läkemedelsprövningen i Finland. I prövningen deltog 15 patienter, varav de tre första fick en mindre Lymfactin-dos och de 12 efterföljande patienterna erhöll en större dos. Båda Lymfactin-dosnivåerna var väl tolererade och trygga enligt den data som samlats in under prövningens gång under en ettårs uppföljningsperiod. Denna Fas 1-läkemedelsprövning fortsätter ännu med långtidsuppföljning under fem år efter operationen.

En randomiserad, placebo-kontrollerad Fas 2-läkemedelsprövning är nu fullt rekryterad. Prövningen fortsätter med en 12 månaders uppföljningsperiod för alla patienter, varefter prövningen avblindas för att analysera resultaten. Fas 2-prövningen fortsätter därefter med en långtidsuppföljning där läkemedlets säkerhet och effektivitet undersöks. Lymfactin-dosen som användes i Fas 2-prövningen motsvarar den större dosnivån som använts under Fas 1-prövningen och som kunde påvisas trygg.

 

Lymfactinets verkan baserar sig på en naturlig tillväxtfaktor hos människan
Lymfactin är en ny form av läkemedel, ett så kallat genterapiläkemedel, med vars hjälp en önskad gen, dvs. arvsanlag, överförs till patienten. Gällande Lymfactin-läkemedlet förekommer den överförda genen även naturligt i människokroppen. Med hjälp av den överförda genen producerar patientens kropp lokalt och tillfälligt under 2 – 3 veckor VEGF-C -vaskulärendoteltillväxtfaktorn (vascular endothelial growth factor C), som är naturlig för människan och nödvändig för tillväxten av det lymfatiska systemet. Behandlingen med Lymfactin förändrar inte människans arvsanlag. Lymfactin-läkemedlet grundar sig på ett långvarigt forskningsarbete, som akademiprofessorn Kari Alitalo lett i den internationellt respekterade vetenskapliga toppenheten vid Helsingfors universitet.
Lymfactinets dosering befrämjar uppkomsten av nya funktionella lymfkärl, ett fynd som baserar sig på preklinisk forskning. På detta sätt reparerar läkemedlet skador i det lymfatiska systemet, som lett till det sekundära lymfödemet.

 

Videon nedan beskriver noggrannare Lymfactinets funktionsmekanismer på engelska.

 

Lymfactin-behandlingen baserar sig på adenovirus, som förekommer allmänt i naturen. Det adenovirus som Lymfactin-läkemedlet innehåller har ändrats så att det inte förmår att föröka sig och därmed inte förorsakar infektionssymptom som t.ex. luftvägsinfektion (förkylning), vilket annars är vanligt för adenovirus. Med hjälp av en genmodifieringsprocess har den hos människan naturligt förekommande VEGF-C-vaskulärendoteltillväxtfaktorn bifogats i viruset.
Läkemedel som baserar sig på adenovirus har utvecklats i över tio år och undersökts i hundratals kliniska prövningar. Adenovirusbaserade läkemedel används inte ännu inom rutinvården och därför är deras långtidseffekter tillsvidare okända.